Udlejningsbetingelser

Generelle udlejningsbetingelser – for Schmidts Radio A/S:

 1. Alle priser er for 1. dags leje, ekskl. levering, forsendelse, opstilling, nedtagning, teknisk bistand, afvikling, miljøafgift, udlejningsdækning og moms.
 2. Leje betales kontant ved afhentning/levering, medmindre andet er forudgående skriftligt aftalt. Schmidts Radio forbeholder sig ret til at opkræve depositum samt se gyldig billedlegitimation.
 3. Lejet udstyr kan normalt afhentes og afleveres på hverdage mellem kl. 8 og 16, hvis ikke andet er forudgående aftalt.
 4. Lejet udstyr må ikke videreudlejes eller udlånes uden skriftlig godkendelse fra Schmidts Radio.
 5. SR Udlejningsdækning og miljøtillæg faktureres automatisk med 6 % af den samlede brutto-lejeprisen + moms.
 6. Udstyret er dækket ved pludselige opstået skade, medmindre dette skyldes forkert eller uforsvarlig brug. Tyveri og hærværk er ikke dækket. Der betales altid en selvrisiko på kr. 5000 + moms pr. skade.
 7. Ved udførsel af Danmark skal lejer selv sørge for forsikringsdækning og Schmidts Radio forbeholder sig ret til at se gyldigt forsikringsbevis.
 8. Før udlevering bliver alt udstyr afprøvet og kontrolleret. Schmidts Radio påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, tab og andre udgifter, som opstår i forbindelse med, eller som følge af fejl/mangler ved det lejede udstyr.
 9. Lejer må under ingen omstændigheder, personligt eller med hjælp fra tredjemand, søge at udføre indgreb i det lejede, herunder forsøg på reparation eller service.
 10. Såfremt en lejeaftale ikke overholdes af lejeren, er Schmidts Radio berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, f.eks. ved udeblivelse af lejebetaling til aftalt tidspunkt. Til afhentnings-berettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller betalingsstandsning.
 11. Afbestilling af udstyr kan kun ske med Schmidts Radio samtykke og Schmidts Radio forbeholder sig ret til at få ethvert tab, der måtte opstå som følge af lejers annullering af lejeaftalen, dækket af lejer. Herunder bl.a. tidsforbrug til f.eks. møder og planlægning.
 12. Ved annullering senere end 2 døgn før lejeperioden begyndelse vil lejer blive faktureret 50 % af bruttolejebeløbet, medmindre andet er forudgående skriftligt aftalt.
 13. Schmidts Radio tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.

Udlejningsbetingelser for 19 m² mobil LED storskærm:

 1. Placering: Opstillingsstedet skal være plant og velfunderet. Udlægning af køreplader his dette er nødvendigt.
 2. Adgang: Der skal være fast og egnet vej, frem til opstillingsstedet. Bil og trailer vejer samlet op til 7000 kg. Kørsel fra offentlig vej frem til opstillings sted, sker på og for lejers regning og risiko – herunder eventuel fri trækning samt skader på biler, udstyr og underlag.
 3. Opsyn: Efter opstilling skal LED skærmen på og for lejers initiativ, regning og risiko, beskyttes mod skader og hærværk. Denne sikkerhed skal fungere frem til skærmen køres bort. Skærmen leveres opsat, tilsluttet og ligeledes afhentet. I tilbud/ordrebekræftelse fremgår om der er tekniker under afviklingen.
 4. Strøm: Der skal være fremført strøm til LED skærmen: 32 A CEE stik, 400 V, 22 KW, anbefales – bruger minimum 3 x 16 Amp. forsikring, 3 faser, nul, jord. Skader efter manglende nul, dårlig montering m.v. udbedres for lejers regning.
 5. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for eventuel visuelt støj på LED skærmen. Det anbefales at LED skærme og signalleverandør, eksempelvis TV-produktion / OB produktion, benytter samme kilde til el nettet.
 6. Der kan ikke gøres krav om erstatning for direkte eller indirekte tab af indtægt eller fortjeneste i forbindelse med fejl på skærmen og udlejer har krav på den fulde leje.
 7. Teknik.: Der er monteret en video-signal-scaler der kan modtage de fleste professionelle videosignaler (herunder HD-SDI).
 8. Vind: Såfremt det på opstillingsstedet blæser mere end WindForce / Beaufort 6 svarende til 13,8 meter i sekundet, jf. udlejers vindmåler, er opsætning og afvikling af LED skærmen ikke forsvarligt. Såfremt udlejer aflyser opstilling på opstillingsdagen, med henvisning til vindforhold, vil dette medføre en lejenedsættelse på 50 %. Hvis vinden tiltager således at LED skærmen skal nedtages, vil dette ikke medfører en lejenedsættelse.
 9. Betalingsbetingelser: 50 % ved ordrebekræftelse samt 50 % senest 7 dage før opstilling, der fremsendes faktura efter modtagelse af underskreven ordrebekræftelse. Første ydelse skal indbetales senest første bankdagen efter ordreafgivelsen, ellers bortfalder ordren.
 10. Hæftelse: Kontrakten er bindende. Ordren kan afbestilles inden 45 dage før opstillingen mod betaling af 25% af kontraktbeløbet. Aflyses ordren senere end 10-45 dage før opstillingen har udlejer krav på 75% af kontraktbeløbet. Aflyses ordren senere end 10 dage før opstillingen har udlejer krav på 100% af kontraktbeløbet.
 11. Forsikring: LED skærmen er brand, tyveri og vandskade forsikret. Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede. Dette gælder ligeledes i tilfælde af hændelig skade. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer. Tyveri og hærværk skal, af lejer, tillige anmeldes til politiet. Lejer er i konsekvens af ovennævnte, i forhold til udlejer, ansvarlig for skader, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, herunder, men ikke begrænset hertil, i tilfælde af: -Tyveri fra åbne eller uaflåste køretøjer samt tyveri uden tydelig tegn på ran. / – Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst. / – Grov uagtsomhed. / – Udlejers selvrisiko afholdes af lejer, idet selvrisikoen udgør d.kr. 5.000,-.
 12. Tilladelse: Det påhviler Lejer/kunden at indhente enhver tilladelse for opsætning og benyttelse af skærmen.

Schmidts Radio A/S tager forbehold for evt. trykfejl, og forbeholder sig ret til ændringer.

Rev. 01/2014.